Zupfgeigenhansel - Oj dortn dortn

Song Rating: 9.79/10

Song lyrics:

Oj, dortn, dortn, ibern wa**erl
Oj, dortn, dortn, ibern brik
Fartribn hostu mich in di wajtene lender
Un benken benk ich noch dir tsurik

Oj, wifil owntlech, tsusamen gesesn
Oj, wifil owntlech, schpet in der nacht
Oj, wifil trerelech, mir hobn fargosn
Oj, bis mir hobn di libe tsusamengebrachtOj, helf mir, Gotenju, oj Got in himl
Oj, helf mir, Gotenju, sis mir nisht gut
Shojn tsajt draj jorelech wi mir shpiln a libe
Un ojsshpiln di libe konen mir nit

Oj, dajne ojgelech, wi di shwartse karschelech
Oj, dajne lipelech, wi rosene papir
Un dajne fingerlech, wi tint un wi fejder
Oj, schrajbn solstu ofte briw tsu mir

Date of text publication: 16.01.2021 at 06:57